Kierownik Zakładu:
prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos

Skład osobowy:

dr Alicja Sobczak, współpracownik
dr Łukasz Szkopiński, adiunkt
mgr François Nachin, starszy wykładowca
mgr Gamelina Schiller, starszy wykładowca
mgr Joanna Kopeć, asystent
mgr Aneta Przybysz, lektor
mgr Dobromiła Szczygielska, starszy wykładowca

Główne kierunki badawcze

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Instytutu Romanistyki UŁ prowadzi badania naukowe w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz dydaktyki języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego. Pracownicy Zakładu zajmują się następującymi problemami:

− język obcy jako przedmiot nauczania i uczenia się;

− metodyka opracowywania materiałów glottodydaktycznych – aspekty teoretyczne i praktyczne;

− badania nad współczesną leksyką języka francuskiego – aspekty językoznawcze i dydaktyczne;

− interferencje międzyjęzykowe i wewnątrzjęzykowe;

− nowe technologie w nauczaniu języków obcych;

− podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej;

− dydaktyka tłumaczeń obcojęzycznych;

− historia dydaktyki języków obcych w Polsce.

 Współpraca międzynarodowa

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki  Języków Romańskich Instytutu Romanistyki prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z następującymi uniwersytetami europejskimi:

− Uniwersytet Sabaudzki (Chambery, Francja): wspólne programy badawcze, konferencje naukowe, wspólne publikacje naukowe i dydaktyczne, udział pracowników Zakładu w programach Erasmus, Sokrates;

− Uniwersytet Justus-Liebig (Giessen, RFN): wspólne programy badawcze, konferencje naukowe, wspólne publikacje naukowe i dydaktyczne;

− Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) – program Erasmus;

− Współpraca z Międzynarodowym Towarzystwem Historii Dydaktyki Języka Francuskiego jako Obcego SLHFLES.