🇫🇷 FILOLOGIA ROMAŃSKA: STUDIA I STOPNIA


✅ FILOLOGIA ROMAŃSKA: JĘZYK FRANCUSKI + JĘZYK ANGIELSKI

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język angielski legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego oraz języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego i krajów anglojęzycznych oraz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i kulturze w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent specjalności filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język angielski jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem języka francuskiego w szkole podstawowej (pod warunkiem ukończenia zawodowego bloku pedagogicznego).

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

✅ FILOLOGIA ROMAŃSKA: JĘZYK FRANCUSKI + JĘZYK NIEMIECKI

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język niemiecki legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego oraz języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego i krajów niemieckojęzycznych oraz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i kulturze w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent specjalności filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język niemiecki jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem języka francuskiego w szkole podstawowej (pod warunkiem ukończenia zawodowego bloku pedagogicznego).

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

FILOLOGIA ROMAŃSKA: JĘZYK FRANCUSKI + JĘZYK ROSYJSKI

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język rosyjski legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego oraz języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego i krajów rosyjskojęzycznych oraz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i kulturze w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent specjalności filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język rosyjski jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem języka francuskiego w szkole podstawowej (pod warunkiem ukończenia zawodowego bloku pedagogicznego).

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

✅ FILOLOGIA ROMAŃSKA+ II JĘZYK ROMAŃSKI

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia romańska z drugim językiem romańskim (włoskim lub hiszpańskim) z dyplomem licencjata :

– ma zbliżoną do rodzimej znajomość  języka francuskiego w mowie i w piśmie, na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

– posługuje się drugim językiem romańskim na poziomie B1-B2;

– jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem języka francuskiego w szkole podstawowej (pod warunkiem ukończenia zawodowego bloku pedagogicznego);

– dzięki nabytej podczas studiów wiedzy z zakresu nauk humanistycznych posiada niezbędną na rynku pracy elastyczność i może znaleźć zatrudnienie w szerokim spektrum zawodów;

– jest przygotowany do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym do prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł).

W razie potrzeby jest też przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego. Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.


🇫🇷 FILOLOGIA ROMAŃSKA: STUDIA II STOPNIA


Absolwent studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język angielski, hiszpański lub włoski legitymuje się znajomością języka francuskiego oraz drugiego języka na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common Reference Levels) oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania wybranego zawodu.

Posiada również wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego i krajów anglojęzycznych oraz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i kulturze w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka francuskiego i drugiego wybranego języka.

Absolwent filologii romańskiej jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela drugiego języka romańskiego (włoskiego/hiszpańskiego) na wszystkich poziomach nauczania w ramach polskiego systemu oświatowego (pod warunkiem ukończenia zawodowego bloku pedagogicznego). Jest także przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza oraz pracy na rynku wydawniczym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki nabytej podczas studiów wiedzy z zakresu nauk humanistycznych posiada niezbędną na rynku pracy elastyczność i może znaleźć zatrudnienie w szerokim spektrum zawodów, jest znawcą kultury i cywilizacji krajów francuskiego obszaru językowego. Ma również przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł). Po uzyskaniu tytułu magistra absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach III stopnia. W razie potrzeby jest także przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego.