Specjalność można wybrać jako dodatkową obok jednej z trzech specjalności kierunkowych (filologia romańska z drugim językiem romańskim, filologia romańska z tłumaczeniami, filologia romańska z językiem angielskim). Po jej ukończeniu absolwent uzyskuje uprawnienia zawodowe pozwalające na nauczanie języka francuskiego na każdym etapie edukacyjnym. W ramach specjalności studenci poznają zagadnienia z pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i dydaktyki języka francuskiego. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne są praktycznym uzupełnieniem zajęć teoretycznych.


Opiekun ds. praktyk pedagogicznych, dla studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku filologia romańska:
mgr Joanna Kopeć

Kontakt:
e-mail: joanna.kopec@uni.lodz.pl

Studenci realizujący blok specjalności nauczycielskiej, zobowiązani są do zaliczenia praktyk pedagogicznych.

Przed rozpoczęciem praktyk należy dokładnie zapoznać się z właściwym regulaminem:
1. Praktyki opiekuńczo-wychowawcze, po 2 semestrze (regulamin: zał.1)
2. Praktyki pedagogiczne (dydaktyczne), po 4 semestrze (regulamin: zał.2)

Należy również zgłosić się do opiekuna ds. praktyk pedagogicznych w Instytucie Romanistyki, z wydrukowanym „Porozumieniem o prowadzeniu studenckich praktyk pedagogicznych ciągłych” (zał.3).

Praktyki powinny zakończyć się nie później niż miesiąc przed egzaminem magisterskim.

Dokumenty do pobrania:
Zał.1 – Regulamin praktyk opiekuńczo-wychowawczych dla studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Romanistyki UŁ
Zał.2 – Regulamin praktyk pedagogicznych (dydaktycznych) dla studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Romanistyki UŁ
Zał.3 – Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk pedagogicznych ciągłych
Zał. 4 – Skierowanie na studenckie praktyki zawodowe pedagogiczne/kierunkowe ciągłe


Praktyki pedagogiczne

REGULAMIN PRAKTYK OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZYCH
Filologia włoska

§ 1
Zakres praktyk

Praktyka stanowi integralną część specjalności nauczycielskiej zaprojektowaną tak, aby wiedza teoretyczna stanowiła podstawę do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela, opiekuna-wychowawcy. Praktyka opiekuńczo-wychowawcza obejmuje 30 godzin, w tym czas na pracę własną studenta. Praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego poprzedza praktykę nauczycielską w zakresie języka włoskiego.

§ 2
Cel praktyk

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, zarządzaniem grupą  i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

§ 3
Zadania studenta odbywającego praktyki opiekuńczo-wychowawcze w ramach specjalizacji nauczycielskiej na studiach w zakresie filologii włoskiej UŁ

1. Zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.

2. Obserwowanie:

a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,
b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – uczeń oraz interakcji miedzy dziećmi i młodzieżą (w tym samym i różnym wieku),
d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,
e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego działań,
f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży.

3. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:

a) współpraca z nauczycielem-opiekunem w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą,
b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,
c) pomoc w prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,
d) współpraca z nauczycielem-opiekunem w podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
e) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,
f) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
g) podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach   konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania   ustalonych zasad,
h) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem szkoły lub placówki,
i) prowadzenie dokumentacji praktyki,
j) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
k) ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron) w postaci raportu  samooceny w dzienniku praktyk.

§ 4
Zakres obowiązków nauczyciela-opiekuna praktyk opiekuńczo-wychowawczych

 1. Zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania przedszkola/szkoły/placówki, procedurami, regulacjami prawnymi, dokumentacją (np. statut szkoły, program wychowawczy szkoły, zadaniami szkolnego psychologa, pedagoga, zasadami współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, działaniami prowadzonymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole).
 2. Sprawowanie kompleksowej opieki merytorycznej nad studentem w trakcie odbywania praktyki zawodowej,.
 3. Zapewnienie studentowi warunków umożliwiających: poznanie specyfiki szkoły lub placówki jako instytucji opiekuńczo-wychowawczej, samodzielne prowadzenie obserwacji i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczniów oraz samodzielne opracowanie scenariuszy zajęć wychowawczych w oparciu o przekazane informacje i wskazówki.
 4. Udostępnienie informacji o uczniach z zaleceniem zachowania poufności danych
 5. Umożliwienie studentowi udziału w posiedzeniu rady szkoły, rady pedagogicznej, spotkaniach z rodzicami, zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracach kół zainteresowań, imprezach szkolnych i klasowych przy zobowiązaniu do przestrzegania tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych.
 6. Częsta obserwacja praktykanta i udzielanie informacji zwrotnych dotyczących jego silnych i słabych stron przygotowania zawodowego
 7. Podsumowanie pracy studenta oraz wystawienie mu opinii (i oceny w skali 2-5) w dzienniku praktyk.

§ 5
Zaliczenie praktyk

Warunkiem zaliczenia praktyk jest dostarczenie przez studenta dziennika praktyk z opinią i oceną nauczyciela-opiekuna praktyk oraz raportem samooceny z opisem własnych refleksji na temat odbytej praktyki: aspekty pozytywne, negatywne, wnioski.

REGULAMIN
PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH
dla studentów Wydziału Filologicznego UŁ, kierunek – filologia, specjalność – filologia włoska
Studia II stopnia

I. GŁÓWNE ZADANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

 1. Pogłębienie procesu doskonalenia metodycznego przez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką szkolną oraz wdrożenie do nauczania przedmiotu kierunkowego pod opieką doświadczonych nauczycieli specjalistów.
 2. Pogłębienie znajomości całokształtu pracy pedagogicznej w różnych typach szkół.
 3. Kształtowanie postawy zawodowej przyszłego nauczyciela-wychowawcy.
 4. Rozwijanie własnej inwencji studentów w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Zapoznanie praktykanta ze szkołą i jej środowiskiem społecznym jako terenem przyszłej pracy zawodowej.

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK

Studenci specjalności nauczycielskiej filologii włoskiej odbywają 120 godzin praktyk pedagogicznych ciągłych, odbywanych w 4 tygodnie w szkole ponadpodstawowej – na II roku studiów.

W ramach praktyk student powinien przepracować w szkole minimum 120 godzin, na które składają się:

a) lekcje przeprowadzone przez studenta (36 godz. lekcyjnych)
b) lekcje hospitowane (min 20 godz.)
c) uczestnictwo w innych formach pracy nauczyciela (patrz dalej)

Obowiązki studenta przed rozpoczęciem praktyk:

 1. podjąć u opiekuna praktyk Dziennik Praktyk, skierowanie i porozumienia;
 2. zgłosić się do Dyrekcji Szkoły i nauczyciela-opiekuna w ce1u omówienia spraw organizacyjnych (można skontaktować się ze Szkołą odpowiednio wcześniej telefonicznie).

Obowiązki studenta w trakcie trwania praktyk:

 1. Najpóźniej trzeciego dnia praktyk poinformować opiekuna kierunkowego o organizacji praktyk w szkole (tj. o planie lekcji języka włoskiego w danej szkole z zaznaczeniem kto które lekcje będzie prowadził). Punkt ten jest nadzwyczaj istotny ponieważ pracownicy Zakładu Italianistyki mogą hospitować wybrane lekcje.
 2. Przed rozpoczęciem samodzielnych zajęć koniecznie hospitować lekcje prowadzone przez nauczyciela-opiekuna, a także ewentualnie innych nauczycieli tego przedmiotu.
 3. Przeprowadzić samodzielnie 36 lekcji
 4. Zajęcia należy rozłożyć rytmicznie w ciągu całego czasu trwania praktyk. Praktyki nie mogą się zaczynać lub kończyć przed wyznaczonymi oficjalnie terminami.
 5. W miarę możliwości hospitować wszystkie lekcje kolegów odbywających praktyki w tej samej szkole;
 6. Aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat przeprowadzonych lub obserwowanych lekcji;
 7. Uczestniczyć we wszelkich dodatkowych formach pracy nauczyciela, takich jak:

– prowadzenie dokumentacji szkolnej,
– kontrola zeszytów,
– praca wychowawcy klasowego,
– zajęcia pozalekcyjne,
– przygotowywanie środków dydaktycznych,
– udział w uroczystościach szkolnych,
– udział w dyżurach w czasie przerw między lekcjami, itp.

 1. Przygotowywać się do lekcji starannie, opracowując szczegółowe konspekty (które potem należy dołączyć do Dziennika Praktyk). Możliwe jest dwukrotne opracowanie tego samego tematu pod warunkiem, że koncepcje jego rozwiązania będą inne.
 2. Systematycznie prowadzić Dziennik Praktyk, notując w nim przebieg lekcji hospitowanych i uwagi o nich oraz odnotowując lekcje własne (data, godzina, klasa. temat lekcji, lekcja przeprowadzona w/g załączonego konspektu);
 3. Po zakończeniu praktyk, pod wszystkimi notatkami należy zrobić podsumowanie godzinowe odbytych praktyk w/g następującego wzoru:

zadania opiekuńczo-wychowawcze: …………………………godzin
lekcje prowadzone: ……………………………………………….. godzin
lekcje hospitowane: ………………………………………………..godzin
inne formy pracy (wyszczególnić) ……………………………. godzin

Następnie należy uzyskać recenzję nauczyciela-opiekuna opatrzoną podpisem i pieczęcią szkoły. Wypełniony Dziennik Praktyk wraz z recenzją i dołączonymi konspektami należy oddać opiekunowi kierunkowemu praktyk w ciągu 7 dni po ich zakończeniu. Niedotrzymanie tego terminu może spowodować niezaliczenie praktyk.

 

III. DZIAŁANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELA-OPIEKUNA

 1. Dyrekcja Szkoły wraz z nauczycielem kierującym praktyką zapoznaje studentów:

– z organizacją procesu kształcenia
– ze sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej
– z pracownią przedmiotową
– z pracą biblioteki szkolnej
– z różnymi formami zajęć pozalekcyjnych
– z formami współpracy z rodzicami
– z pracą Rady Pedagogicznej

 1. Nauczyciel kierujący praktyką w porozumieniu ze studentami ustala jak najszybciej jej plan. W planowaniu praktyk należy uwzględnić obserwacje i prowadzenie lekcji w różnych klasach, a także udział studentów we wszystkich formach pracy pozalekcyjnej.
 2. Zajęcia powinny być rozłożone w miarę rytmicznie przez cale 4 tygodnie trwania praktyki.
 3. Wskazane jest, aby nauczyciel akceptował konspekt i wprowadzał doń ewentualne poprawki przed daną lekcją. Oznacza to, że konkretne tematy do przeprowadzenia na lekcji powinny być przydzielane studentom z odpowiednim wyprzedzeniem. Oczywiście wszystkie lekcje prowadzone przez studentów muszą być hospitowane i omawiane ze studentem.
 4. Po zakończeniu praktyki nauczyciel kierujący praktyką omawia z praktykantami osiągnięcia i trudności, jakie wystąpiły w okresie trwania praktyki, a następnie sporządza recenzję działalności dydaktyczno-wychowawczej studenta odbywającego praktykę pedagogiczną. Podpis nauczyciela-opiekuna pod recenzją musi zostać potwierdzony pieczęcią szkoły. Ponadto nauczyciel powinien potwierdzić podpisem zestawienie liczbowe godzin pracy studenta. Recenzja sporządzona przez nauczyciela stanowi element składowy końcowej oceny Studenta.