`

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

 

Studia o specjalności Filologia Romańska obejmują dwa stopnie:

Studia I stopnia (studia licencjackie) przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, trwające 6 semestrów (3 lata) i zakończone egzaminem licencjackim.

Studia II stopnia (studia magisterskie) przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra trwające 4 semestry (2 lata) i zakończone obroną pracy magisterskiej.

 Kandydaci mają do wyboru studia na dwóch profilach:

Filologia francuska + drugi język romański (do wyboru język hiszpański lub włoski)

Filologia francuska + język angielski lub niemiecki lub rosyjski (praktyczna nauka jęz. angielskiego/niemieckiego/rosyjskiego, historia języka, elementy kultury i historii)

 

ZASADY REKRUTACJI

1. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba, która posiada:

− świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia

tytuł magistra, licencjata lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Osoby ubiegające się o przyjęcia na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wszyscy kandydaci obowiązkowo dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji. Kandydat składa wymagane dokumenty po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo maturalne za granicą:

− dokonują zapisu na studia drogą internetową

składają komplet wymaganych dokumentów (w tym m.in. zalegalizowane, przetłumaczone na język polski i nostryfikowane świadectwo dojrzałości) w Dziale Nauczania Rektoratu UŁ.

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

− w przypadku kandydatów z nową maturą: (świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydane przez szkołę)

−  w przypadku kandydatów ze starą maturą (świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią)

dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

− kserokopia dowodu osobistego

Na studia drugiego stopnia kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z wyżej wymienionymi dokumentami odpisu dyplomu ukończenia studiów (wydanego przez szkołę wyższą), w tym od roku 2005 wraz z suplementem do dyplomu. 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Zasady przyjęć zostały skonstruowane tak, aby kandydaci ze starą i nową maturą stworzyli jedną listę rankingową. Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłasza się na stronie internetowej rekrutacji oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata. Kandydat zobowiązany jest do śledzenia całego procesu rekrutacji, w tym również do zapoznania się z wynikami kwalifikacji do przyjęcia, na stronie elektronicznej rekrutacji. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

W przypadku, gdy dokumenty złoży mniej osób niż zakłada limit przyjęć, wydziałowa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o poszerzeniu rankingu w celu uzupełnienia listy osób przyjętych. Komisja kontaktuje się z kandydatami telefonicznie albo za pośrednictwem konta rekrutacyjnego kandydata w kolejności wynikającej z listy rankingowej aż do wypełnienia limitu przyjęć. Kandydat zobowiązany jest do śledzenia procesu poszerzania rankingu oraz do złożenia kompletu dokumentów w terminie i miejscu ustalonym przez komisję. O ostatecznym wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostają powiadomieni pisemnie.

ZASADY PRZYJĘĆ

Studia I stopnia (3-letnie)

FILOLOGIA: SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ROMAŃSKA, JĘZYK FRANCUSKI + DRUGI JĘZYK ROMAŃSKI (WŁOSKI LUB HISZPAŃSKI)

Suma punktów za egzamin maturalny z:

- języka francuskiego

- języka polskiego

Ponadto dolicza się punkty z dodatkowych przedmiotów nieobowiązkowych (dwa przedmioty maksymalnie): historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, historia muzyki, filozofia lub drugi język obcy.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka francuskiego na poziomie B1 w przypadku grupy w której nauka prowadzona będzie na poziomie zaawansowanym, znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej

FILOLOGIA: SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ROMAŃSKA, JĘZYK FRANCUSKI + JĘZYK ANGIELSKI lub NIEMIECKI lub ROSYJSKI

Suma punktów za egzamin maturalny z:

- języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego

- języka polskiego

Ponadto dolicza się punkty z dodatkowych przedmiotów nieobowiązkowych (dwa przedmioty maksymalnie): historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy lub geografia.

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1, niemieckiego lub rosyjskiego min. A2, znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

Studia II stopnia (2-letnie)

FILOLOGIA: SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ROMAŃSKA (fr.+ włoski lub hiszpański)

Konkurs dyplomów

– dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność: filologia romańska (francuska)

– dla absolwentów studiów licencjackich na innym kierunku filologicznym lub pokrewnym, z udokumentowaną znajomością języka francuskiego na poziomie B2.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

 

Oferta Uniwersytetu, zasady rekrutacji oraz zasady przyjęć na Filologię Romańską mogą ulegać zmianom. Dokładne informacje: www.rekrutacja.uni.lodz.pl i www.informatory.uni.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Adres:  Instytut Romanistyki UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź    Copyright ©  IR 2015   Autorzy strony: Magdalena Koźluk, Roksana Kielian

``