STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE)

🇫🇷 FILOLOGIA ROMAŃSKA

Na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz, w zależności od wyboru specjalności, angielski, włoski lub hiszpański. Na obu specjalnościach istnieje możliwość nauki języka francuskiego zarówno od podstaw, jak i na poziomie średniozaawansowanym. W przypadku grupy średniozaawansowanej wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B1.

Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności:

– język francuski z drugim językiem romańskim (włoskim lub hiszpańskim). Nie jest wymagana wstępna znajomość drugiego języka romańskiego.

 język francuski z językiem angielskim. W przypadku tej specjalności wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.

Wstępna deklaracja poziomu języka francuskiego i wybór drugiego języka następują w momencie składania dokumentów.

W trakcie nauki studenci mogą nauczyć się biegle języka francuskiego i drugiego wybranego języka, jednocześnie zaś uzyskać rzetelną wiedzę o języku, literaturze i kulturze odpowiednich obszarów językowych. Zapewnia to znaczną elastyczność w dopasowaniu się do oferty rynku pracy. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w przedmiotowych językach obcych. Studenci kierunku mogą wyjeżdżać za granicę w ramach programu Erasmus+. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry i są bardzo dobrą okazją do pogłębienia wiedzy językowej zdobytej w ramach studiów w kraju.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do studiów drugiego stopnia.


Przejdź do serwisu rekrutacyjnego

🇮🇹 FILOLOGIA WŁOSKA

Od I semestru studia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA ze specjalnością TRANSLATORSKĄ: wybór między grupą początkującą (język włoski od „0”) lub średnio zaawansowaną (ze znajomością języka włoskiego na poziomie średnim min. A2) oraz drugim językiem obcym w rozszerzonej liczbie godzin na poziomie zaawansowanym (angielski, francuski, rosyjski, niemiecki) lub początkującym (hiszpański, francuski, niemiecki, in. słowiański).

Zapisy do grup językowych odbywają się po przyjęciu na kierunek.

Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego PNJW od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średnio zaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i poszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalności translatorskiej (tłumaczenia ustne i pisemne na poziomie podstawowym, wprowadzenie do terminologii specjalistycznych).

W ramach specjalności translatorskiej studenci zdobywają podstawowe kompetencje tłumaczeniowe w zakresie teorii i technik translatorskich. Poznają terminologie specjalistyczne w kontekście dwujęzycznym. Analizują i przygotowują tłumaczenia ustne i pisemne z języka włoskiego na polski i vice versa. Mogą odbyć praktyki zawodowe związane z aktywnością translatorską.

Filologia włoska oferuje studentom następujące specjalności seminaryjne, wymagane do uzyskania dyplomu licencjata italianistyki (do wyboru od II roku):
• TRANSLATORYKA/TRADUKTOLOGIA
• JĘZYKOZNAWSTWO WŁOSKIE
• KULTUROZNAWSTWO WŁOSKIE

Absolwent po trzech latach studiów I stopnia legitymuje się znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości co najmniej C1 wg ESCKJ oraz dobrą znajomością kultury i literatury włoskiej. Posługuje się ponadto drugim językiem obcym na poziomie B2.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w firmach wymagających znajomości języka włoskiego, instytucjach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagającym dobrej znajomości języka i kultury np. szkołach językowych.

Może kontynuować studia na kierunku filologia włoska II stopnia (studia magisterskie) – specjalności translatorskiej i/lub nauczycielskiej.


Przejdź do serwisu rekrutacyjnego Dodatkowe informacje o kierunku: strona Zakładu Italianistyki UŁ

⭐⭐⭐

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

🇫🇷 FILOLOGIA ROMAŃSKA

Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra.

Studenci wybierają jedną z następujących specjalności:

– filologia romańska z drugim językiem romańskim

Specjalność oferuje możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej w zakresie drugiego języka romańskiego (w ramach zajęć z praktycznej nauki języka oraz gramatyki). Oprócz tego studenci zapoznają się z włosko-polską (hiszpańsko-polską) terminologią translatoryczną i językiem specjalistycznym.

– filologia romańska z tłumaczeniami

Specjalność przygotowuje do zawodu tłumacza w języku francuskim. Obejmuje następujące przedmioty teoretyczne i specjalizacyjne: teoria przekładu, przekład specjalistyczny z elementami terminologii medycznej, ekonomicznej, finansowej, przekład w relacjach biznesowych. Zapewnia również naukę drugiego języka romańskiego od zera.

– filologia romańska z językiem angielskim

Specjalność oferuje możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej w zakresie drugiego języka obcego (angielskiego). Dodatkowo studenci zapoznają się z terminologią translatoryczną, językiem specjalistycznym, uczestniczą też w zajęciach związanych z pisemnymi i ustnymi tłumaczeniami dokumentów użytkowych, literackich czy też prasowych.

– dla zainteresowanych oferujemy kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej.

Specjalność można wybrać jako drugą obok jednej z trzech opisanych powyżej. W takim przypadku będzie ona odpłatna.

Równolegle prowadzone są obowiązkowe SPECJALIZACJE KIERUNKOWE: LITERATUROZNAWSTWO, JĘZYKOZNAWSTWO, GLOTTODYDAKTYKA (do wyboru).

Absolwent studiów II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą języka kierunkowego (francuskiego) i drugiego języka romańskiego lub angielskiego. Jest znawcą kultury i cywilizacji francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego obszaru językowego. Nabyte umiejętności umożliwiają mu pracę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (pod warunkiem wybrania specjalizacji nauczycielskiej), szkołach językowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultur, zwłaszcza w zakresie szeroko pojętych tłumaczeń. Absolwent może podjąć studia doktoranckie a także być zatrudniony w wyższej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego.


Przejdź do serwisu rekrutacyjnego

🇮🇹 FILOLOGIA WŁOSKA

Student studiów II stopnia na kierunku filologia włoska zapoznaje się z zaawansowanymi terminologiami języków specjalistycznych w przekładzie, otrzymuje poszerzoną wiedzę w zakresie struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego, realioznawstwa, instytucji publicznych i rynku pracy we Włoszech, stosunków włosko-polskich itd. Pozyskuje ponadto wiedzę i umiejętności w zakresie drugiego języka nowożytnego.

W ramach studiów magisterskich filologii włoskiej oferowane są dwie specjalności do wyboru: specjalność translatorska lub specjalność nauczycielska.

SPECJALNOŚĆ TRANSLATORSKA pozwala zdobyć kompetencje tłumaczeniowe na poziomie zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu poszerzonych terminologii specjalistycznych (np. w obszarze ekonomii, handlu, prawa, otoczenia społeczno-gospodarczego itp.). Zajęcia prowadzone są w wyspecjalizowanych laboratoriach.
W ramach specjalności student ma możliwość pisania pracy związanej z tłumaczeniem ustnym lub pisemnym, praktycznym zastosowaniem teorii i narzędzi translatorskich itp.

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA zapewnia profesjonalne przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne uprawniające do nauczania języka włoskiego w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w sektorze społecznym i prywatnym. Cykl specjalności nauczycielskiej rozpoczynający się w roku 2020/2021 prowadzony jest w ramach projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18). Program specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia z przygotowania psychopedagogicznego, dydaktycznego, specjalistycznego, a także praktyki w placówkach szkolnych szczebla podstawowego i ponadpodstawowego. W ramach specjalności student ma możliwość pisania pracy z zakresu glottodydaktyki w formie projektu. Dodatkowe informacje na temat specjalności nauczycielskiej dostępne są na tej stronie.

Wybór specjalności następuje na początku roku akademickiego po rekrutacji na kierunek.

Absolwent studiów II stopnia osiąga znajomość języka włoskiego na poziomie C2. Po ukończeniu studiów może znaleźć pracę w sektorze gospodarczym, gdzie potrzebna jest znajomość języka włoskiego, w sektorze oświaty, mediów, wydawniczym, turystycznym, instytucjach administracji państwowej i kultury w kraju i za granicą.

SPECJALNOŚĆ TRANSLATORSKA daje możliwość pracy w zawodzie tłumacza ustnego lub pisemnego oraz konsultanta językowego zarówno w zakresie tłumaczeń ogólnych, jak również specjalistycznych, użytkowych i literackich. Absolwent ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego z języka włoskiego.

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA uprawnia do pracy w zawodzie nauczyciela języka włoskiego w szkołach podstawowych i średnich sektora publicznego, społecznego i prywatnego oraz wyższych w Polsce, jak również w prywatnych szkołach językowych w kraju i za granicą (w trybie stacjonarnym i online).


Przejdź do serwisu rekrutacyjnego Dodatkowe informacje o kierunku: strona Zakładu Italianistyki UŁ