⭐2022

Magdalena KOŹLUK

Cykl tematyczny zatytułowany „Medycyna starożytna i jej recepcja we Francji u progu nowożytności (XVI-XVII wiek) z perspektywy retoryki klasycznej”, w skład którego wchodzi edycja naukowo-krytyczna siedemnastowiecznego traktatu medycznego ze wstępem i aparatem naukowym, pt. « Pierre Jacquelot, L’Art de vivre longuement sous le nom de Médée ». Édition critique par Magdalena Koźluk, Paris, Éditions Classiques Garnier (coll. Bibliothèque du XVIIe siècle sous la direction de Delphine Denis et Christian Biet), 2021, 550 stron (isbn 978-2-406-11205-1 książka szyta, isbn 978-2-406-11206-8 książka w twardej okładce, issn 2105-9527) oraz siedemnaście publikacji.


⭐2020

Agnieszka WOCH

La persuasion au service des grandes causes. Une étude comparative des campagnes sociétales contre la discrimination raciste, homophobe et sérophobe (Perswazja w służbie reklamy społecznej. Studium porównawcze kampanii przeciwko dyskryminacji ze względu na rasę, orientację seksualną i seropozytywność)


⭐2015

Anita STAROŃ
Au carrefour des esthétiques. Rachilde et son écriture romanesque. 1880-1913
(Na styku estetyk. Rachilde i jej powieściopisarstwo. 1880-1913)


⭐2014

Dariusz BRALEWSKI

Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych


⭐2013

Magdalena SZEFLIŃSKA-BARAN

L’Humour dans la communication – la communication de l’humour Étude sociopragmatique du fonctionnement intra- et interlingual de l’humour verbal (Humor w komunikacji – komunikowanie humoru. Socjopragmatyczne studium funkcjonowania humoru językowego w komunikacji wewnątrz- i międzyjęzykowej)


⭐2012

Tomasz KACZMAREK

Le personnage dans le drame français du XXe siècle face à la tradition de l’expressionnisme européen (Postać w dramacie francuskim XX wieku a tradycja ekspresjonizmu europejskiego)


2010

Jacek FLORCZAK

Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka


⭐2009

Artur GAŁKOWSKI

Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim


⭐2007

Witold PIETRZAK

Le Tragique dans les nouvelles exemplaires en France au XVIesiècle (Tragizm w nowelach egzemplarnych we Francji w XVI stuleciu)


⭐2004

Magda LIPIŃSKA

L’Équivalence des proverbes polonais et des proverbes français (Ekwiwalencja przysłów polskich i przysłów francuskich)


⭐2000

Alicja KACPRZAK

Terminologie médicale française et polonaise. Analyse formelle et sémantique (Terminologia medyczna francuska i polska. Analiza formalna i semantyczna)


⭐1999

Teresa JAROSZEWSKA

Le Vocabulaire du théâtre de la Renaissance en France (1540-1585). Contribution à l’histoire du lexique théâtral (Słownictwo teatru renesansowego we Francji (1540-1585). Wkład do historii leksyki teatralnej)


⭐1996

Mieczysław Henryk GAJOS

Les Représentations graphiques dans la didactique de la langue étrangère (Reprezentacje graficzne w dydaktyce języka obcego)


⭐1994

Wiaczesław NOWIKOW

Evolución funcional de los esquemas condicionales no reales en el español de los Siglos de Oro (Ewolucja funkcjonalna modeli warunkowych nierzeczywistych w języku hiszpańskim Złotego Wieku)


⭐1968

Kazimierz KUPISZ

W kręgu myśli i sztuki Małgorzaty z Nawarry (Autour des idées et de l’art de Marguerite de Navarre)