⭐2020

Agnieszka WOCH

La persuasion au service des grandes causes. Une étude comparative des campagnes sociétales contre la discrimination raciste, homophobe et sérophobe (Perswazja w służbie reklamy społecznej. Studium porównawcze kampanii przeciwko dyskryminacji ze względu na rasę, orientację seksualną i seropozytywność)


⭐2015

Anita STAROŃ
Au carrefour des esthétiques. Rachilde et son écriture romanesque. 1880-1913
(Na styku estetyk. Rachilde i jej powieściopisarstwo. 1880-1913)


⭐2014

Dariusz BRALEWSKI

Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych


⭐2013

Magdalena SZEFLIŃSKA-BARAN

L’Humour dans la communication – la communication de l’humour Étude sociopragmatique du fonctionnement intra- et interlingual de l’humour verbal (Humor w komunikacji – komunikowanie humoru. Socjopragmatyczne studium funkcjonowania humoru językowego w komunikacji wewnątrz- i międzyjęzykowej)


⭐2012

Tomasz KACZMAREK

Le personnage dans le drame français du XXe siècle face à la tradition de l’expressionnisme européen (Postać w dramacie francuskim XX wieku a tradycja ekspresjonizmu europejskiego)


2010

Jacek FLORCZAK

Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka


⭐2009

Artur GAŁKOWSKI

Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim


⭐2007

Witold PIETRZAK

Le Tragique dans les nouvelles exemplaires en France au XVIesiècle (Tragizm w nowelach egzemplarnych we Francji w XVI stuleciu)


⭐2004

Magda LIPIŃSKA

L’Équivalence des proverbes polonais et des proverbes français (Ekwiwalencja przysłów polskich i przysłów francuskich)


⭐2000

Alicja KACPRZAK

Terminologie médicale française et polonaise. Analyse formelle et sémantique (Terminologia medyczna francuska i polska. Analiza formalna i semantyczna)


⭐1999

Teresa JAROSZEWSKA

Le Vocabulaire du théâtre de la Renaissance en France (1540-1585). Contribution à l’histoire du lexique théâtral (Słownictwo teatru renesansowego we Francji (1540-1585). Wkład do historii leksyki teatralnej)


⭐1996

Mieczysław Henryk GAJOS

Les Représentations graphiques dans la didactique de la langue étrangère (Reprezentacje graficzne w dydaktyce języka obcego)


⭐1994

Wiaczesław NOWIKOW

Evolución funcional de los esquemas condicionales no reales en el español de los Siglos de Oro (Ewolucja funkcjonalna modeli warunkowych nierzeczywistych w języku hiszpańskim Złotego Wieku)


⭐1968

Kazimierz KUPISZ

W kręgu myśli i sztuki Małgorzaty z Nawarry (Autour des idées et de l’art de Marguerite de Navarre)